Wyłączenia ochrony w ubezpieczeniach na życie?

Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe nie ponoszą odpowiedzialności m.in. w przypadku:

  • samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na jego własną prośbę
  • popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia
  • obrażeń doznanych w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych
  • popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona przestępstwa umyślnego
  • obrażeń doznanych w wyniku prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów
  • śmierci ubezpieczonego, gdy prowadził on pojazd będąc w stanie nietrzeźwości
  • obrażeń doznanych w związku z podróżami lotniczymi innym, niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych
  • zatruciem lub działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza

Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, w tym także katalog wyłączeń, opisany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia.