Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Payments\Classes\Payment_Button::render_button($tag = 'a') should be compatible with Elementor\Widget_Button::render_button(?Elementor\Widget_Base $instance = NULL) in /home/users/e-broker/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/payments/classes/payment-button.php on line 16

FAQ

Kto to jest Broker Ubezpieczeniowy?

Broker to – niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym.

Działa w imieniu i w interesie swojego klienta.

Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego (broker pełnomocnik lub pośrednik). Według Kodeksu Etycznego Brokera wobec ubezpieczonych broker powinien zapewnić swym klientom rzeczową, obiektywną rade i wyjaśnienia w sprawach różnych rodzaju ubezpieczeń, praw, zobowiązań i związanych z tym kosztów, udzielać rady i informacji jedynie w tych dziedzinach, w których jest w pełni kompetentny, w przypadku szkody starać się o prawidłowe prowadzenie sprawy i uzyskania właściwego odszkodowania, uzasadniony interes klienta i swą lojalność zawsze przedkładać przed własnym zyskiem. Broker działa zatem na innych zasadach, niż agent ubezpieczeniowy.

Czy Kancelaria Brokerska EPAL posiada zezwolenie KNF na swoją działalność?

Tak Kancelaria Epal posiada zezwolenie KNF nr 2186.

Czym różni się Broker od Agenta?

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa, z którym wiąże go umowa agencyjna. W rozmowie z Tobą będzie starał się przedstawić jak najlepsze aspekty ubezpieczenia w towarzystwie, na rzecz którego pracuje. Jest to zupełnie naturalne. Jeżeli zatem obdarzamy zaufaniem towarzystwo, którego reprezentantem jest agent, możemy, a nawet powinniśmy korzystać z jego usług. Zwykle zna on bardzo dobrze ofertę ubezpieczeniową swojego towarzystwa.

Broker ubezpieczeniowy działa w Twoim imieniu i jako Twój przedstawiciel lub pełnomocnik nie może być związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie pozostaje w żadnym stosunku pracy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń z różnych towarzystw, co daje Ci możliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Jeżeli wybór właściwej oferty staje się trudny, broker pomaga Ci w dokonaniu porównania różnych ofert. Pozycja brokera, niezwiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań na naszą rzecz.

Czy posiadacie polisę OC swojej działalności?

Posiadamy polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na sumę gwarancyjną  1 250 618 € w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 € w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Wyłączenia ochrony w ubezpieczeniach na życie?

Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe nie ponoszą odpowiedzialności m.in. w przypadku:

  • samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na jego własną prośbę
  • popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia
  • obrażeń doznanych w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych
  • popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona przestępstwa umyślnego
  • obrażeń doznanych w wyniku prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów
  • śmierci ubezpieczonego, gdy prowadził on pojazd będąc w stanie nietrzeźwości
  • obrażeń doznanych w związku z podróżami lotniczymi innym, niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych
  • zatruciem lub działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza

Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, w tym także katalog wyłączeń, opisany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

299
Liczba odpowiedzi telefonicznych