Współubezpieczony

Wskazane przez ubezpieczającego dziecko, małżonek, którego życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, jednocześnie uprawnione do otrzymania świadczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego.