Kto to jest Broker Ubezpieczeniowy?

Broker to – niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym.

Działa w imieniu i w interesie swojego klienta.

Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego (broker pełnomocnik lub pośrednik). Według Kodeksu Etycznego Brokera wobec ubezpieczonych broker powinien zapewnić swym klientom rzeczową, obiektywną rade i wyjaśnienia w sprawach różnych rodzaju ubezpieczeń, praw, zobowiązań i związanych z tym kosztów, udzielać rady i informacji jedynie w tych dziedzinach, w których jest w pełni kompetentny, w przypadku szkody starać się o prawidłowe prowadzenie sprawy i uzyskania właściwego odszkodowania, uzasadniony interes klienta i swą lojalność zawsze przedkładać przed własnym zyskiem. Broker działa zatem na innych zasadach, niż agent ubezpieczeniowy.