Odpowiedzialność cywilna deliktowa

jest to odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobim trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.