Słownik

Słownik pojęć ubezpieczeniowych

Broker ubezpieczeniowy

Niezależny pośrednik, podejmujący się zawodowo i za wynagrodzeniem zawarcia lub pośredniczenia w zawarciu umowy ubezpieczenia, działający na rachunek, w interesie i w imieniu ubezpieczającego

Business interruption

Ubezpieczenie od skutków przerw w podstawowej działalności przedsiębiorstwa z powodu pożaru lub innych zdarzeń losowych. Z tytułu ubezpieczenia business interruption ubezpieczyciel pokrywa m.in. utratę przewidzianego zysku, płace pracowników, wynajem lokali itp.

Certyfikat ubezpieczenia

Jest to zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiące czasowy dowód ubezpieczenia.

Cesja

Przelanie praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią; w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji, np. cesji praw może zażądać bank w zamian za udzielenie kredytu.

Franszyza integralna

Franszyza integralna to wartość, do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania, ale w momencie gdy rozmiar szkody przekroczy tą wartość – wypłata odszkodowania następuje w całości, bez potrącania jakiejkolwiek kwoty.
Franszyza – 100 zł; szkoda – 80 zł; wypłata – nie ma.
Franszyza – 100 zł; szkoda – 150 zł; wypłata – 150 zł.

Franszyza redukcyjna

polega na pomniejszeniu odszkodowania o określoną w polisie kwotę każdorazowo w przypadku powstania szkody.

Jeśli rozmiar szkody nie przekracza tej kwoty – nie ma odszkodowania. np:
Franszyza – 2000 zł; szkoda – 1000 zł; wypłata – 1000 zł.
Franszyza – 2000 zł; szkoda – 500 zł; wypłata – 1500 zł.
Franszyza – 2000 zł; szkoda – 1000 zł; wypłata – 0 zł

Gwarancja ubezpieczeniowa

jednostronne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz podmiotu uprawnionego (beneficjenta) w sytuacji, gdy podmiot wnioskujący o wystawienie gwarancji nie wywiązał się z ustalonego, wobec beneficjenta, obowiązku.

Klauzule ubezpieczeniowe

Zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Kolizja drogowa

Jest to zdarzenie drogowe, w wyniku którego zostają uszkodzone jedynie pojazdy – żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła obrażeń, tzn. nie ma rannych, ani zabitych.

Kradzież z włamaniem

Według O.W.U.: dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu silą zabezpieczenia lub otworzeniu zabezpieczenia podrobionym kluczem lub innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem lub w wyniku rabunku oraz następstwa tych czynów polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia.

Likwidacja szkody

Zespół czynności wykonywanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe dla ustalenia przyczyny i rozmiaru szkód oraz odpowiedzialności za daną szkodę, i obliczenie wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu.

Nieszczęśliwy Wypadek?

to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa

jest to odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobim trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa

jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (kontraktu)

Odszkodowanie

Suma, którą ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego lub dobrowolnego w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego.
Odszkodowanie wypłacane jest zawsze w granicach sumy ubezpieczenia jednak sposób jego ustalenia może być różny w zależności od przyjętej przez towarzystwo metody szacowania majątku. Odszkodowanie może być ustalone wg wartości:
– rzeczywistej (tj z uwzględnieniem stopnia zużycia majątku)
– odtworzeniowej (tj. na podstawie kosztów naprawienia szkody)
– rynkowej (tj. według aktualnych cen zakupu).

OWU

Ogólne warunki ubezpieczenia określające w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń

Regres ubezpieczeniowy

Uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania zwrotu od sprawcy szkody całości lub części wypłaconego odszkodowania.

Suma ubezpieczenia

Suma wyrażona w złotych, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do pracy. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenie stanowi taki procent tej sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiło trwałe inwalidztwo.

System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko

Stosowany do ubezpieczania m. in. mienia pracowników, gotówki, nakładów inwestycyjnych. W tym systemie suma ubezpieczenia określana jest przez ubezpieczającego we własnym zakresie, przy uwzględnieniu przypuszczalnej maksymalnej straty, jaka może nastąpić wskutek zaistnienia szkody. Sumę ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ustala się niezależnie od faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczanego mienia.

Szkoda

Strata wyrządzona w ubezpieczonym mieniu przez określone zdarzenie losowe, w wyniku tej straty ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie.
Co robić w razie zaistnienia zdarzenia i powstania szkody:
– zastosuj wszelkie dostępne środki, które zmniejszą powstałą szkodę (zawiadom straż pożarną, pogotowie gazowe)
– zabezpiecz bezpośrednio zagrożone mienie przed szkodą
– w przypadku przestępstwa zawiadom policję
– zawiadom ubezpieczyciela o szkodzie do 3 dni od dnia jej wystąpienia (pisemnie)
– pozostaw bez zmian (do 7 dni) miejsce zdarzenia do przybycia likwidatora szkody
– pomóż przedstawicielowi towarzystwa wyjaśnić przyczynę szkody
– złóż ubezpieczycielowi listę strat w mieniu trwałym i ruchomym

Każde ubezpieczenie ma ponadto określoną wartość tzw. udziału własnego, który może mieć postać franszyzy redukcyjnej lub integralnej

Ubezpieczający

Osoba fizyczna lub prawna, którą z towarzystwem ubezpieczeniowym wiąże stosunek ubezpieczeń.

Ubezpieczony

Osoba, której życie lub zdolność do pracy jest przedmiotem ubezpieczenia osobowego. W ubezpieczeniach osobowych ubezpieczający i ubezpieczony, to najczęściej te same osoby.

Umowa ubezpieczenia

Umowa, przez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zdarzenie przewidzianego w umowie ubezpieczenia, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Uprawniony

Osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, zakład wypłaca świadczenie.

Wniosek o ubezpieczenie

Pisemna oferta zawarcia ubezpieczenia, złożona przez osobę prawną lub fizyczną. Przyjęcie wniosku o ubezpieczenie przez ubezpieczyciela decyduje o zawarciu umowy ubezpieczenia.

Współubezpieczony

Wskazane przez ubezpieczającego dziecko, małżonek, którego życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, jednocześnie uprawnione do otrzymania świadczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego.

Wypadek

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w trakcie trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Zasada proporcjonalności

związana z określoną sumą ubezpieczenia. Jeżeli wartość mienia przed szkodą w przybliżeniu (z tolerancją do 20%) odpowiada określonej w polisie sumie ubezpieczenia – czyli nie jest ona przesadnie zaniżona – w wyliczeniu odszkodowania pomija się tą zasadę