Odszkodowanie

Suma, którą ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego lub dobrowolnego w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego.
Odszkodowanie wypłacane jest zawsze w granicach sumy ubezpieczenia jednak sposób jego ustalenia może być różny w zależności od przyjętej przez towarzystwo metody szacowania majątku. Odszkodowanie może być ustalone wg wartości:
– rzeczywistej (tj z uwzględnieniem stopnia zużycia majątku)
– odtworzeniowej (tj. na podstawie kosztów naprawienia szkody)
– rynkowej (tj. według aktualnych cen zakupu).